top of page

Personvernerklæring

 

BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER Oppdatert 06.12.2023

Denne personvern erklæringen gjelder for Østnes Helicopters Gruppen som innbefatter selskapene Kjell A Østnes AS (967 461 490, Tullins gate 2, 0166 Oslo, Norge), Kjell A Östnes AB (559296-3648, Östjädra 1, 752 92 Västerås, Sverige), Østnes Aero AS (986 297 626, Tullins gate 2, 0166, Norge), Dragonfly AS (914 284 341, Tullins gate 2, 0166 Oslo, Norge) og Eggemoen Heli Paint AS (930 582 956, Flyplassveien 22, 3514 Hønefoss, Norge).


1. Behandlingsansvarlig for personopplysninger er
Kjell A Østnes AS (foretaksnummer 967 461 490) Tullins gate 2, 0166 Oslo.   


2. Kontakt osspost@ostnes.com for spørsmål som gjelder personopplysninger og opplysninger som krever diskresjon
 

3. Hva er personopplysninger

En personopplysning er informasjon som kan være direkte eller indirekte knyttet til en levende person. Det kan for eksempel være navn og personnummer, men også andre opplysninger som er spesifikke for vedkommende sin fysiske, genetiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sosiale identitet. Eksempelvis kan IP-adressen din eller en innspilling av stemmen din være personopplysninger dersom de kan kobles til deg.

Enkelte personopplysninger anses som spesielt sensitive, og omfattes av særskilte regler. Sensitive personopplysninger betyr informasjon som røper eksempelvis medlemskap i fagforening eller opplysninger om helse.

Østnes Helicopters samler i utgangspunktet ikke inn spesielt sensitive personopplysninger.


4. Hvordan samler vi inn personopplysninger

Vi samler inn informasjon om deg som har inngått eller har intensjon om å inngå en avtale med oss. Det kan for eksempel være som privatkunde eller som representant for et selskap som registreres som kunde hos oss. Vanligvis samles informasjonen inn fra den registrerte personen selv eller bedriften. Basert på næringsvirksomhet er det også mulig at personlig informasjon kan samles inn interaktivt, f.eks. i møter eller via telefon. I tillegg kan datadrevne innsamlingsmetoder benyttes. Personlig informasjon kan også hentes og oppdateres fra demografiske register, kredittopplysninger, poster som tilbys av kommersielle markedsføringsforetak og liknende pålitelige private eller offentlige register og kilder.


5. Formålet med behandlingen av kunders personopplysninger og det rettslige grunnlaget for behandlingen

Formålet med behandlingen av personopplysninger er å gi gode og relevante tjenester, videreutvikle og opprettholde kunderelasjonen, tilrettelegge informasjonsspredning, og drive markedsføring. Formålet med behandling av kundeopplysninger er å gi grunnlag for leveranse, fakturering, statistikk, regnskap, og markedsføring

Personopplysninger kan også benyttes i forsknings- og utviklingskontekster som f.eks. til å forbedre og utvikle IT-systemer og forretningsprosesser hos Østnes Helicopters Gruppen. Det rettslige grunnlaget for behandlingen av personopplysninger er Østnes Helicopters Gruppens juridiske rett til å håndtere sin virksomhet, gjelder også, men ikke begrenset til å kommunisere med sine kunder og markedsføre sine foretak og produkter. Det rettslige grunnlaget for behandlingen av personopplysninger kan også være inngåelse av en avtale der den registrerte er part i, eller har tatt del i gjennomføring av en samtykkeerklæring.


6. Hvilke opplysninger kan innhentes

De personopplysninger som eventuelt registreres hos Østnes Helicopters omfatter kunder eller representanter for kunder samt potensielle kunder av ett eller flere selskaper under Østnes Helicopters gruppen. Registeret kan inneholde de registrertes navn, e-postadresse, gateadresse, land, telefon /mobilnummer, foretaksnavn, opplysninger om stilling i selskapet og data om bruk av elektroniske tjenester (f.eks. lese- eller søksdata, IP-adresser og cookies). I tillegg kan registret inneholde annen informasjon som den registrerte har oppgitt.


7. Loggdata og cookies
Gjennom deltagelse i elektronisk forretningsvirksomhet kan Østnes Helicopters Gruppen automatisk spore visse typer av informasjon, slik som IP-adresser, geografisk opprinnelse og nettlesertype, selv før noen informasjon er eksplisitt etterspurt. I tillegg benytter Østnes Helicopters Gruppen cookies for å samle inn data. Cookies er små filer som kan inneholde en anonym individuell identifikator. Cookies sendes til nettleseren fra nettsteder og lagres på datamaskinens harddisk hos den registrerte. Den registrerte kan stille inn sin nettleser for å avvise alle cookies eller for å informere når en cookie sendes/ lagres. Om den registrerte ikke godkjenner cookies kan det følge at våre tjenester ikke fungerer optimalt.


8. Hvor lenge lagrer vi dine opplysninger
Østnes Helicopters Gruppen lagrer personlig informasjon i registeret i henhold til gjeldende lov og kun så lenge det er nødvendig for å gjennomføre formålet med registeret. Generelt lagres informasjon så lenge den er i samsvar med gjeldende lover og forskrifter i maksimalt seks (6) år etter at kunderelasjonen med den registrerte har opphørt. I tillegg kan oppbevaring av opplysningene i enkelte tilfeller der det er lovpålagt lagres lenger, f.eks. i produksjon, utøvelse eller forsvar av juridiske krav, gjennomføring av interne undersøkelser eller dersom det kreves av gjeldende lov. Overnevnte lagringsperiode er basert på informasjon og krav knyttet til f.eks. produkt- og tjenestegarantier, lover for produktansvar og bevisbyrde i potensielle rettslige handlinger. Østnes Helicopters gruppen bestreber seg på å sikre at lagrede data er gyldige innenfor rimelighetens grenser ved regelmessig å slette unødvendige data og oppdatere foreldede data.


9. Utlevering og overføring av personopplysninger
Personlig informasjon overføres vanligvis ikke til tredjeparter. Personopplysninger kan imidlertid bli gitt videre til underleverandører av Østnes Helicopters Gruppen for de formålene som er beskrevet i denne personvernerklæringen med mindre den registrerte klart har forbudt dette. I tillegg må informasjon gis til tredjeparter under visse omstendigheter når det kreves a gjeldende lov. På grunn av tekniske og praktiske krav kan personopplysninger behandles på andre geografiske steder enn landet der den registrerte befinner seg, inkludert steder utenfor EU eller Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (inkludert Sveits). I slike tilfeller skal behandling og overføring av personopplysninger skje i samsvar med gjeldende lov (f.eks. basert på EU-kommisjonens standardavtale) og Østnes Helicopters Gruppens databehandlingserklæring og regler, herunder vedtak av hensiktsmessige sikkerhetstiltak. Personopplysninger kan også presenteres og overføres til datterselskaper og andre selskap som inngår i Østnes gruppen, for de formål som er angitt ovenfor.


10.  Prinsipper for databeskyttelse og sikkerhet
Databaser som inneholder personopplysninger er beskyttet av brannmurer, passord og andre tekniske tiltak. Fysiske databaser og deres sikkerhetskopier er plassert bak låste dører. Etter mottak av informasjonen følges strenge prosedyrer og sikkerhetstiltak for å hindre uautorisert og ulovlig tilgang til, endring eller bruk av personopplysninger. Alle sikkerhetstiltak som benyttes er hensiktsmessige og i samsvar med vanlig standard. Østnes Helicopters Gruppen overvåker kontinuerlig den tekniske utviklingen for å sikre at nivået på databeskyttelse er oppdatert. Mapper med personopplysninger som håndteres manuelt finnes også bak låste dører der ingen utenforstående har tilgang. Tilgang til opplysningene gis kun til enkelte personer som jobber for Østnes Helicopters Gruppen og som trenger opplysningene for å utføre sine oppgaver. Personene som behandler opplysningene i dette registeret som en del av sine oppgaver får jevnlig opplæring og veiledning i databeskyttelse og datasikkerhet.


11. Rettigheter til registrerte personer
Den registrerte har rett til å:

  • be behandlingsansvarlig om innsyn i personopplysninger om seg selv og kontrollere dem

  • be om retting eller sletting av sine personopplysninger eller begrense behandlingen

  • nekte behandlingen av sine personopplysninger

  • hvis aktuelt, overføre sine personopplysninger fra ett system til et annet.

 Alle forespørsler på grunn av de ovennevnte rettighetene må varsles skriftlig til kontaktpersonen nevnt i seksjon 2 i denne personvernerklæringen (eller f.eks. ved å melde seg av e -postlisten beskrevet i markedskommunikasjonsdelen, dersom det er aktuelt). I tilfeller hvor behandlingen av personopplysninger er basert på den registrertes samtykke, kan den registrerte når som helst trekke tilbake sitt samtykke. Tilbakekalling av samtykke påvirker imidlertid ikke lovligheten av søksmål som ble igangsatt før samtykket ble trukket tilbake. I tillegg kan den registrerte alltid registrere en klage til relevant tilsynsmyndighet dersom den registrerte vurderer at Østnes Helicopters Gruppen ikke har behandlet personopplysningene i henhold til gjeldende personvernlovgivning.


12. Revisjoner av personvernerklæringen
Denne personvernerklæringen er gyldig inntil videre og tilgjengelig på Østnes Helicopters Gruppens nettside, www.ostnes.com. Østnes Helicopters Gruppen forbeholder seg retten til å revidere denne personvernerklæringen og anbefaler at den registrerte sjekker innholdet i personvernerklæringen med jevne mellomrom.

 

bottom of page