top of page

Integritetspolicy

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER Uppdaterat 06.12.23

 

Denna integritetspolicy gäller Østnes Helicopters Group som inkluderar företagen Kjell A Østnes AS (967 461 490, Tullins gate 2, 0166 Oslo, Norge), Kjell A Östnes AB (559296-3648, Östjädra 1 752 92 Västerås, Sverige), Østnes Aero AS (986 297 626, Tullins gate 2, 0166 Oslo, Norge), Dragonfly AS (914 284 341, Tullins gate 2, 0166 Oslo, Norge) and Eggemoen Heli Paint AS (930 582 956, Flyplassveien 22, 3514 Hønefoss, Norge). 


1. Databehandlingsansvarig
Kjell A Østnes AS (foretaksnummer 967 461 490) Tullins gate 2, 0166 Oslo.   


2. Kontaktperson för frågor som rör sekretess
Østnes helicopters, post@ostnes.com


3. Vad är personupplysningar

En personupplysning är information som kan vara direkt eller indirekt knutna till en levande person. Det vara som exempel vara namn, personnummer, men också andra upplysningar som är specifika för personens fysiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.
Som exempel kan en IP-adress eller en inspelning av en röst vara personupplysningar som kan kopplas till en person.

Vissa personupplysningar anses som särskilt känsliga och omfattas därav av särskilda regler.
Särskilt känsliga personupplysningar kan vara information som upplyser om medlemskap i en fackförening eller information om en persons hälsa.

Østnes Helicopters sparar inte information om särskilt känsliga personupplysningar.

 
4. Vanliga datakällor och datainsamlingsmetoder
Vanligtvis samlas informationen i registret från den registrerade personen själv. Personuppgifter och annan information kan samlas in vid registrering och användning av tjänster och programrelaterade till Østnes Helicopters. Baserat på affärsaktivitet är det också möjligt att personlig information kan samlas in interaktivt, t.ex. i möten eller via telefon. Dessutom kan datadrivna datainsamlingsmetoder användas. Personlig information kan också hämtas och uppdateras från demografiska register, kredituppgifter, poster som erbjuds av kommersiella marknadsföringsföretag och liknande pålitliga privata eller offentliga register och källor.


5. Syftet med behandlingen av personuppgifter och den rättsliga grunden för behandlingen

Huvudsyftet med insamling och behandling av kunders personuppgifter (inklusive potentiella kunder) är att hantera, utveckla och upprätthålla kundrelationen mellan den personuppgiftsansvarige och kunden och andra liknande affärsaktiviteter. Den personliga informationen kan därför t.ex. användas för att göra relaterade produkter och tjänster tillgängliga för kunden, för kundrelationshantering och för utveckling, analys, kommunikation, marknadsföring och affärsplanering. Dessutom kan personlig information användas för direktmarknadsföring eller liknande. I sådana fall kommer tillämpliga speciella säkerhetskrav att uppfyllas, inklusive att det alltid finns en möjlighet att avsluta prenumerationen. Personlig information kan också användas i forsknings- och utvecklingskontexter genom att exempelvis förbättra och utveckla IT-system och affärsprocesser hos Østnes helicopters Gruppen. Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter är Østnes Helicopters juridiska rätt att hantera sin verksamhet, inklusive, men inte begränsat till, att kommunicera med sina kunder och marknadsföra sina företag och produkter. Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter kan också vara ingåendet av ett avtal där den registrerade är part, eller genomförandet av avsiktsförklaringar där den registrerade har gett sitt samtycke.


6. Datainnehåll i registret
De registrerade representanterna representerar Østnes Helicopters kunder och potentiella kunder. Registret kan innehålla de registrerades namn, e-postadress, gatuadress, land, telefon / mobilnummer, företagsnamn och data om användningen av elektroniska tjänster (t.ex. läs- eller sökdata, IP-adresser och cookies). Dessutom kan registret innehålla annan information som den registrerade har lämnat.


7. Logg data och cookies
Genom att delta i elektronisk affärsverksamhet kan Østnes Helicopters automatiskt spåra vissa typer av information, såsom IP-adresser, geografiskt ursprung och webbläsartyp, även innan någon information uttryckligen begärs. Dessutom använder Østnes Helicopters cookies för att samla in data. Cookies är små filer som kan innehålla en anonym individuell identifierare. Cookies skickas till webbläsaren från webbplatser och lagras på datorns hårddisk hos den registrerade. Den registrerade kan ställa in sin webbläsare för att avvisa alla kakor eller för att informera när en cookie skickas / lagras. Om den registrerade inte accepterar cookies kan följden bli att våra tjänster inte fungerar optimalt.


8. Lagringsperiod för personuppgifter
Østnes Helicopters lagrar personlig information i registret i enlighet med tillämplig lag och endast så länge som är nödvändigt för att genomföra syftet med registret. I allmänhet lagras informationen så länge det är i överensstämmelse med tillämpliga lagar och regler i högst sex (6) år efter det att kundrelationen med den registrerade har upphört. Dessutom kan lagring av informationen i vissa fall där det krävs enligt lag lagras längre, t.ex. vid framställning, utövande eller försvar av rättsliga anspråk, genomförande av interna utredningar eller om det krävs enligt tillämplig lag. Ovan nämnda lagringsperiod är baserad på uppgifter och krav relaterade till t.ex. produkt- och servicegarantier, stadgar för produktansvar samt bevisbörda vid potentiella rättsliga åtgärder. Østnes Helicopters strävar efter att inom rimliga gränser säkerställa att lagrade uppgifter är lagligt giltiga genom att regelbundet radera onödiga uppgifter och uppdatera föråldrade data.


9. Utlämnande och överföring av personuppgifter
Personlig information överförs vanligtvis inte till tredje part. Dock kan personlig information vidarebefordras till underleverantörer Østnes Helicopters  för de ändamål som beskrivs i denna sekretesspolicy om inte den registrerade uttryckligen har förbjudit detta. Dessutom måste information lämnas till tredje part under vissa omständigheter när tillämplig lag kräver det. På grund av tekniska och praktiska krav kan personuppgifter behandlas på andra geografiska platser än det land där den registrerade finns, inklusive platser utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (inklusive Schweiz). I sådana fall ska behandling och överföring av personuppgifter ske i enlighet med tillämplig lag (t.ex. baserad på EUkommissionens standardavtal) och Østnes Helicopters databehandlingsdeklaration och regler, inklusive vidtagande av lämpliga säkerhetsåtgärder. Personlig information kan också presenteras och överföras till dotterbolag och andra bolag ingående i Østnes Helicopters, för de ändamål som anges ovan.


10. Princip för dataskydd och säkerhet
Databaser som innehåller personlig information skyddas av brandväggar, lösenord och andra tekniska åtgärder. Fysiska databaser och deras säkerhetskopior finns bakom låsta dörrar. Efter mottagandet av informationen följs strikta förfaranden och säkerhetsåtgärder för att förhindra obehörig och olaglig tillgång till, ändring eller användning av personlig information. Alla säkerhetsåtgärder som används är lämpliga och i enlighet med den vanliga standarden. Østnes Helicopters övervakar kontinuerligt den tekniska utvecklingen för att säkerställa att dataskyddsnivån är uppdaterad. Mappar med personlig information som hanteras manuellt finns också bakom låsta dörrar där inga utomstående har tillgång. Tillgång till informationen beviljas endast vissa personer som arbetar för Østnes Helicopters och som behöver informationen för att utföra sina arbetsuppgifter. De personer som behandlar informationen i detta register som en del av sina arbetsuppgifter får regelbunden utbildning och vägledning i dataskydd och datasäkerhet.

11. De registrerades rättigheter
Den registrerade har rätt att:

  • att be den registeransvarige om tillgång till personlig information om sig själv och att kontrollera denna

  •  att begära rättelse eller radering av deras personuppgifter eller att begränsa behandlingen

  • motsätta sig behandlingen av deras personuppgifter

  • om tillämpligt, att överföra sina personuppgifter från ett system till ett annat

Alla förfrågningar till följd av ovan nämnda rättigheter måste meddelas skriftligen till den kontaktperson som nämns i avsnitt 2 i denna sekretesspolicy (eller t.ex. genom att avregistrera dig från e-postlistan som beskrivs i marknadsföringsmeddelandet, i förekommande fall). I de fall behandlingen av personuppgifter baseras på den registrerades samtycke kan den registrerade när som helst dra tillbaka sitt samtycke. Återkallandet av samtycke påverkar dock inte lagligheten av förfaranden som inletts innan samtycket drogs tillbaka. Dessutom kan den registrerade alltid registrera ett klagomål till berörd tillsynsmyndighet om den registrerade anser att Østnes Helicopters inte har behandlat sina personuppgifter i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.


12. Revideringar av sekretesspolicyn
Denna sekretesspolicy är giltig tillsvidare och tillgänglig på Østnes Helicopters webbplats, www.ostnes.com. Østnes Helicopters förbehåller sig rätten att revidera denna integritetspolicy och rekommenderar att den registrerade kontrollerar innehållet i sekretesspolicyn med jämna mellanrum.

bottom of page